INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost GLOBDATA a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 056 42 361, provozovatel mobilní aplikace Sejf (dále jen „Aplikace“) zpracovává osobní údaje uživatelů Aplikace (subjektů osobních údajů) v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen

GDPR“).


Tento dokument vymezuje informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adreseinfo@globdata.cz nebo na telefonu +420 267 090

338. Lze nás kontaktovat i na adrese GLOBDATA a.s., Staroměstské náměstí 608/10, Praha 1. Na těchto kontaktech můžete uplatnit písemně svá práva.


Principy pro zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány legálně, poctivě a transparentním způsobem.

 • Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro uvedené, výslovné a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s danými účely.

 • Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nutné ve vztahu k účelům, pro něž jsou zpracovávány.

 • Osobní údaje musí být přesné a dle nutnosti aktualizované, přičemž nepřesné nebo neúplné osobní údaje budou opraveny nebo vymazány nebo bude pozastaveno jejich další zpracování.

 • Osobní údaje nesmí být uchovávány ve formě, jež umožňuje identifikaci subjektů údajů po delší dobu, než je nutné pro účely, pro něž byly údaje získány nebo pro něž jsou dále zpracovávány.

 • Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, jenž zajišťuje zabezpečení osobních údajů.


Tituly zpracování osobních údajů

Tituly pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním Aplikace jsou: Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj. Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Oprávněný zájem – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.


K čemu aplikace slouží?

Aplikace slouží k úhradě parkovného, jízdného v hromadné dopravě a vstupenek osobám, které příslušné služby poskytují a s nimiž společnost GLOBDATA a.s. uzavřela příslušnou smlouvu. V některých případech uzavřel poskytovatel služby s třetí osobou smlouvu a v souladu s touto

smlouvou pak uzavřela tato třetí osoba smlouvu s GLOBDATA a.s. a na základě této smlouvy pak GLOBDATA a.s. nabízí v Aplikaci službu poskytovatele.


Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:


 • základní identifikační údaje – RZ vozidla a další údaje, které jsou nutné pro zajištění smluvních závazků;

 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

 • informace o provedených kontrolách při vstupech (vjezdech) do areálů či parkovišť nebo parkovacích zón a při přepravních kontrolách v hromadné dopravě;


  Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve vztahu: (i) ke konkrétnímu využití parkovací služby, (ii) k přepravní kontrole v hromadné dopravě a (iii) k využití vstupenky. Telefonní číslo je identifikátorem uživatele při generování daňových dokladů. Zpracováváme také údaje o platebním prostředku, který použijete, ovšem pouze v neúplné formě.


  Předávání osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpřístupňujeme koncovým poskytovatelům, jejichž služba byla objednána a zaplacena prostřednictvím aplikace. Osobní údaje tak musíme v rámci zákonných mezí poskytnout také orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem. Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace. Pokud by taková situace nastala, pak si od Vás vždy vyžádáme souhlas s předáním osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.


  Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí této doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně anonymizovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití


  Zabezpečení osobních údajů

  Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme realizovali technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení, která odpovídá rizikům představovaných zpracováním a povahou chráněných osobních údajů, přičemž bereme v úvahu současný stav techniky a náklady na realizaci daných opatření. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.


  Po zhodnocení rizika jsme podnikli bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů proti nahodilému nebo nezákonnému zničení nebo nahodilé ztrátě, pozměnění, neoprávněnému odhalení nebo přístupu, zvláště když zpracování zahrnuje přenesení osobních údajů přes síť, a proti všem jiným nezákonným formám zpracování.

  Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány ani jinak zpracovávány, a nemůžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových nebo jiných aktivit GLOBDATA a.s.


  Jaká oprávnění aplikace vyžaduje?

 • geolokace (určení polohy a zóny) aplikace geolokační údaje neukládá a nesbírá - slouží pouze pro filtrování nabídky služeb.

 • fotoaparát (načtení QR kódu) aplikace fotografii neukládá a nikam neodesílá

 • notifikace

 • přístup k internetu


Logovaná data

Chceme Vás informovat, že v případě, že dojde v aplikaci k chybě, je tato skutečnost a příslušná data zaznamenána prostřednictvím služeb třetích stran ve Vašem telefonu. Tato data mohou obsahovat informace o IP adrese zařízení, název zařízení, verzi operačního systému, konfiguraci aplikace, čas a datum použití aplikace a další statistiky.


Změna zásad ochrany soukromí

Pokud bude v budoucnu zapotřebí tyto zásady ochrany soukromí pro aplikaci aktualizovat, bude tomu vždy na této stránce.


Vaše práva na informace o zpracování Vašich osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům


  Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


 2. Právo na opravu


  Pokud došlo na Vaší straně například ke změně telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


 3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce maže osobní údaje po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


 4. Právo na omezení zpracování


  Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


 5. Právo na přenositelnost údajů


  Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.


 6. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování


  Pokud byste zjistili, nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


 7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů


  Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.


 8. Právo odvolat souhlas


Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci v závislosti na skutečnosti, jak byl tento souhlas získán.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

PŘEDMĚT ÚPRAVY PODMÍNEK

GLOBDATA a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05642361, DIČ: CZ 05642361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23165 (dále jen “Provozovatel”) vydává tyto Podmínky používání mobilní aplikace Sejf 2.0 (dále jen „Podmínky“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, jež aplikaci Sejf využívá (dále jen „Uživatel“) při objednání a úhradě služeb obecně vymezených níže v těchto Podmínkách.


II.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROVOZOVATELEM

 1. Provozovatel umožňuje prostřednictvím aplikace Sejf 2.0 (dále jen „Aplikace“) Uživateli objednání a úhradu služeb - zejména jízdného, parkovného a vstupného. Jízdné, parkovné a vstupné (dále obecně jen „Služba“ nebo „Služby“) jsou poskytovány třetími osobami, jež uzavřely s Provozovatelem příslušnou smlouvu (dále jen „Poskytovatel Služby nebo

  Poskytovatelé Služeb“). V některých případech uzavřel Poskytovatel Služby s třetí osobou smlouvu a v souladu s touto smlouvou pak uzavřela tato třetí osoba smlouvu s Provozovatelem a na základě této smlouvy pak Provozovatel nabízí v Aplikaci Službu Poskytovatele. Vzhledem k tomu, že Provozovatel uzavírá smlouvy s novými Poskytovateli služeb a smlouvy s některými Poskytovateli služeb jsou v některých případech ukončovány, je nabídka Služeb v Aplikaci dynamická a v průběhu času se mění.

 2. Předmětem těchto Podmínek není úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem Služby a Uživatelem z titulu objednání anebo zaplacení za Služby poskytované Poskytovatelem Služby. Provozovatel neodpovídá za poskytnutí Služby. Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem Služby se řídí příslušným ujednáním mezi Uživatelem a Poskytovatelem Služby, obchodními podmínkami Poskytovatele Služby a právními předpisy s tím souvisejícími (dále jen „Podmínky Poskytovatele Služby“). Uživatel je povinen se seznámit s Podmínkami Poskytovatele Služby před použitím Aplikace pro objednání a úhradu příslušné Služby.


III.

PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

 1. Předpokladem užívání Aplikace je její instalace v chytrém mobilním telefonu, či jiném obdobného zařízení, akceptace těchto Podmínek při prvním spuštění Aplikace a registrace Uživatele.

 2. Registraci provede Uživatel zadáním telefonního čísla mobilního telefonu, ve kterém je Aplikace užívána a své e-mailové adresy, kterou Provozovatel ověří. K registraci může Uživatel použít některé autorizační služby třetích stran (např. Facebook, Google).

 3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem. Uživatelem vyplněné údaje Provozovatel považuje za pravdivé. Uživatel má možnost údaje, které Provozovateli v souvislosti s užíváním Aplikace poskytl, kdykoli prostřednictvím Aplikace upravit.

 4. Aplikace je kompatibilní s operačními systémy Android a o iOS, a to vždy ve verzi, která je podporovaná vydavatelem Android resp. iOS. Pro správné fungování Aplikace musí být Uživatel připojen k internetu. Možnost stažení Aplikace není geograficky nijak omezena.

 5. Vzhledem k tomu, že Aplikace komunikuje s počítačovými systémy Provozovatele prostřednictvím sítě Internet, mohou vznikat Uživateli náklady na internetové připojení, které nejsou součástí ceny Služby.

 6. V některých případech komunikuje Aplikace zprostředkovaně s počítačovými systémy Provozovatele prostřednictvím služby mobilních operátorů Premium SMS (PR SMS) a v takovém případě budou vznikat Uživateli náklady na objednací SMS, které nejsou součástí ceny Služby.

 7. V případě, že bude Uživatel používat k úhradě Služeb platební kartu, zavazuje se tak činit vždy pouze prostřednictvím platebních karet, jejichž je oprávněným držitelem.

 8. Uživatel souhlasí s tím, že ohledně jeho objednávek Služeb budou použity komunikační prostředky na dálku.

 9. Uživatel (a to i v případě, že je spotřebitelem) výslovně souhlasí s tím, že plnění Služby počíná okamžikem, kdy mu je prostřednictvím Aplikace doručena informace o úhradě Služby, není-li v Aplikaci stanoven jiný okamžik, od kdy lze Službu využít.


IV. CENA SLUŽEB

 1. Cena Služeb, kterou je možné uhradit prostřednictvím Aplikace, je vždy stanovena na základě ceníku Poskytovatele Služby a vždy v české měně. Cena za Službu v sobě zahrnuje veškeré daně a správní poplatky, není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

 2. Uživatel je oprávněn využít Služby uhrazené prostřednictvím Aplikace nejdříve v okamžiku, kdy mu Aplikace zobrazí informaci o tom, že Služba byla uhrazena, není-li v Aplikaci stanoven jiný okamžik, od kdy lze Službu využít.

 3. Provozovatel poskytuje svou službu Uživateli bezúplatně, nebo za úplatu, jež je upravena ve smlouvě mezi Provozovatelem a Poskytovatelem Služby. V takovém případě Poskytovatel Služby informuje Uživatele o tom, jaká je cena Služby a jaké je cena za službu Provozovatele a Uživatel je seznámen s celkovou cenou před provedením transakce.


V.

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ - JÍZDENKY

Uživatel si v Aplikaci zvolí, jakou jízdenku (v jakém městě, jaký typ jízdenky a kolik jízdenek) chce zakoupit a zvolí jím vybranou variantu v Aplikaci, která zobrazí cenu Služby. Následně Uživatel vybere v Aplikaci platební metodu a přejde k platbě tlačítkem „Přejít k platbě“. V některých případech je cena stejné Služby odlišná podle zvolené platební metody a Aplikace zobrazuje jako výchozí cenu Služby v závislosti na tom, jakou platební metodu Uživatel nastavil v Aplikaci jako preferovanou a případně v závislosti na tom, jakou platební metodu používal Uživatel v minulosti. V případě, že Uživatelem aktuálně zvolená platební metoda je odlišná od výchozího či předem uloženého nastavení a důsledkem odlišné platební metody je změna ceny Služby, zobrazí Aplikace cenu Služby odpovídající Uživatelem zvolené platební metodě a Uživatel přejde k platbě tlačítkem „Přejít k platbě“.


VI.

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ – ZÓNOVÉ STÁNÍ

 1. Uživatel načte prostřednictvím Aplikace QR kód parkovacího zóně, resp. úseku (nálepka, cedule atp.) či vybere ze seznamu parkovacích úseků v Aplikaci. Uživatel může využít identifikaci lokality geolokačními službami a potvrzením správné lokality (úsek, oblast, atd.) v Aplikaci. Uživatel je povinen zkontrolovat, zda informace o dané parkovací zóně odpovídá skutečnosti, zejména využije-li k identifikaci lokality geolokační služby. Aplikace Uživateli zobrazí informace o ceně parkovného za jednotku času a maximální možnou doba parkování) a Uživatel zvolí dobu parkování a případně typ vozidla (osobní automobil, motocykl apod). Pokud zadává Uživatel data poprvé, je vyzván k zadání RZ vozidla. Uživatel může zadat více RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnu změnit. Uživatel následně vybere platební metodu a přejde k platbě tlačítkem, případně tlačítkem „Přejít k platbě“. V některých případech je cena stejné Služby odlišná podle zvolené platební metody a Aplikace zobrazuje jako výchozí cenu Služby v závislosti na tom, jakou platební metodu Uživatel nastavil v Aplikaci jako preferovanou a případně v závislosti na tom, jakou platební metodu používal Uživatel v minulosti. V případě, že Uživatelem aktuálně zvolená metoda je odlišná od výchozího či předem uloženého nastavení a důsledkem odlišné platební metody je změna ceny Služby, zobrazí Aplikace cenu Služby odpovídající Uživatelem zvolené platební metodě a Uživatel přejde k platbě tlačítkem „Přejít k platbě“.

 2. Uživatel je povinen se při využití zónového parkování řídit dopravním značením, a to bez ohledu na jakékoliv informace zobrazené v Aplikaci.


VII.

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ – ZÁVOROVÉ PARKOVIŠTĚ

Uživatel si při vjezdu do parkovacích prostor vyzvedne z terminálu parkovací lístek opatřený unikátním identifikátorem (číslem parkovacího lístku) nebo je kamerovým systémem parkoviště zaznamenána RZ vozidla. Před odjezdem z parkoviště má Uživatel možnost zaplatit parkovné prostřednictvím Aplikace. Po obdržení požadavku na platbu parkovného prostřednictvím Aplikace dojde k ověření čísla parkovacího lístku (případně RZ) a zjištění doby parkování z parkovacího systému provozovatele parkoviště. Následně je vypočítána

sazba za celou dobu parkování a Uživateli je zobrazena v Aplikaci konečná cena Služby. Uživatel následně vybere platební metodu a přejde k platbě tlačítkem „Přejít k platbě“. V některých případech je cena stejné Služby odlišná podle zvolené platební metody a Aplikace zobrazuje jako výchozí cenu Služby v závislosti na tom, jakou platební metodu Uživatel nastavil v Aplikaci jako preferovanou a případně v závislosti na tom, jakou platební metodu používal Uživatel v minulosti. V případě, že Uživatelem aktuálně zvolená metoda je odlišná od výchozího či předem uloženého nastavení a důsledkem odlišné platební metody je změna ceny Služby, zobrazí Aplikace cenu Služby odpovídající Uživatelem zvolené platební metodě a Uživatel přejde k platbě tlačítkem „Přejít k platbě“. Po provedení úhrady je do parkovacího systému provozovatele parkoviště zaslána Provozovatelem informace o úhradě parkovného a Uživateli je umožněn výjezd.


VIII.

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ – VSTUPNÉ

Uživatel si v Aplikaci zvolí, jaké vstupné chce zakoupit a zvolí jím vybranou variantu v Aplikaci, která zobrazí cenu Služby. Následně Uživatel vybere v Aplikaci platební metodu a přejde k platbě tlačítkem „Přejít k platbě“. V některých případech je cena stejné Služby odlišná podle zvolené platební metody a Aplikace zobrazuje jako výchozí cenu Služby v závislosti na tom, jakou platební metodu Uživatel nastavil v Aplikaci jako preferovanou a případně v závislosti na tom, jakou platební metodu používal Uživatel v minulosti. V případě, že Uživatelem aktuálně zvolená metoda je odlišná od výchozího či předem uloženého nastavení a důsledkem odlišné platební metody je změna ceny Služby, zobrazí Aplikace cenu Služby odpovídající Uživatelem zvolené platební metodě a Uživatel přejde k platbě tlačítkem

„Přejít k platbě“.


IX. PLATBY ZA SLUŽBY

V závislosti na smlouvách uzavřených mezi Provozovatelem a Poskytovateli Služeb lze Služby platit jednou nebo více platebními metodami, které se Uživateli zobrazí v Aplikaci. Před tím, než Uživatel zaplatí v Aplikaci cenu Služby, zobrazí Aplikace seznam platebních metod, jež je možné využít k úhradě vybrané Služby. K úhradě Služeb objednaných prostřednictvím Aplikace lze využít následující platební metody:

 1. platební karty a jednorázové platby (Apple Pay a Google Pay);

 2. služba mobilních operátorů Premium SMS;

 3. služba mobilních operátorů, při které zadá Uživatel v Aplikaci souhlas s převodem peněžních prostředků, který realizuje mobilní operátor a Uživatel peněžní prostředky uhradí mobilnímu operátorovi v jeho vyúčtování, nebo budou zaplaceny z předplaceného účtu Uživatele u mobilního operátora;


XI.

PLATBY PLATEBNÍ KARTOU A JEDNORÁZOVÝMI PLATBAMI

 1. Platba Služby platební kartou probíhá tak, že Uživatel zadá údaje o své platební kartě do Aplikace. V případě první úhrady Služby prostřednictvím platební karty VISA nebo EC/MC si může Uživatel volit, zda dojde k zapamatování k platbě použité platební karty. V případě, že Uživatel umožní zapamatování si informací o platební kartě, jsou tyto informace uloženy na serveru poskytovatele platební brány (banky). V Aplikaci ani u Provozovatele se údaje o platební kartě Uživatele neuchovávají a Aplikace ukládá pouze bezvýznamovou referenci o první platbě Uživatele, jejímž prostřednictvím jsou realizovány následující platby, u nichž Uživatel již nemusí zadávat údaje o platební kartě.

 2. Vlastní platba Služby probíhá prostřednictvím platební brány, která nejprve ověří u vydavatele karty, zda není karta blokována a zda je transakce kryta výší finančních prostředků k provedení transakce. V případě úspěšné realizace transakce je o provedené platbě Uživatel Aplikací informován.


XII.

PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH OPERÁTORŮ (PR SMS)

V případě, že Uživatel platí Službu prostřednictvím služby mobilních operátorů Premium SMS, vytvoří Aplikace objednací SMS zprávu, kterou Uživatel odešle na telefonní číslo 902

06. Aplikace objednací SMS zprávu vytvoří, ale odeslat ji musí Uživatel sám. Předpokladem pro úhradu Služeb prostřednictvím PR SMS je, aby byl telefon, nebo jiné technické zařízení, v němž je Aplikace instalována, vybaven SIM kartou některého z českých mobilních operátorů (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic, a.s.) a aby mobilní operátor umožňoval Uživateli využívání této služby. V případě využití služby mobilních operátorů PR SMS je cena Služby odečtena mobilním operátorem Uživateli z pravidelného vyúčtování služeb mobilního operátora nebo stržena z kreditu Uživatele v případě, že Uživatel využívá předplacených služeb mobilního operátora.


XIII.

PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH OPERÁTORŮ (m-platba)

Český mobilní operátor (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic, a.s.) může umožňovat Uživateli platbu, při které zadá Uživatel v Aplikaci příkaz k úhradě na platební bráně svého poskytovatele telefonních služeb (tzv. m-platba). V případě využití služby mobilních operátorů m-platba je cena Služby zúčtována mobilním operátorem Uživateli v pravidelném vyúčtování služeb mobilního operátora nebo stržena z kreditu Uživatele v případě, že Uživatel využívá předplacených služeb mobilního operátora. Kroky nezbytné pro možnost úhrady prostřednictvím m-platby pro konkrétního Uživatele jsou stanoveny jeho ujednáním s mobilním operátorem. Úhrada konkrétních Služeb může být umožněna pouze klientům některých z mobilních operátorů.


XIV.

REKLAMACE

Provozovatel zajišťuje v případě některých Služeb i vyřizování reklamací, jež se týkají Služeb a jejich úhrady a reklamační formuláře jsou dostupné v Aplikaci.

XV. DAŇOVÉ DOKLADY

 1. Provozovatel zajišťuje ve vztahu k poskytnutým Službám objednaným a uhrazeným prostřednictvím Aplikace i vydávání daňových dokladů.

 2. V případě jízdného na internetových stránkách Poskytovatele Služby;

 3. V případě parkovného v Aplikaci nebo na webu parkovacilistek.cz

 4. V případě vstupenek na internetových stránkách Poskytovatele Služby.


XVI. LICENCE

 1. Provozovatel uděluje Uživateli nevýhradní licenci k Aplikaci (dále jen “Licence”) bez možnosti udělovat k Aplikaci sublicence. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výhradně v souvislosti s používáním Služeb. Uživatel není oprávněn: (i) odstraňovat z Aplikace jakékoliv informace o autorských právech, ochranných známkách nebo duševním vlastnictví Provozovatele; (ii) Aplikaci upravovat, šířit, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, (iii) Aplikaci dekompilovat, či zpětně analyzovat; (iv) pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke Službám a souvisejícím systémům nebo sítím.

 2. Uživatel není povinen Licenci využít.

 3. Uživatel není oprávněn činit nic, co by umožnilo třetí osobě prostřednictvím informací, které získá Uživatel prostřednictvím Aplikace, využívat Služeb bez jejich úhrady (např. sdílení elektronických jízdenek jakoukoliv formou).

 4. Provozovatel je oprávněn Licenci Uživateli kdykoli vypovědět v případě závažného porušení těchto podmínek ze strany Uživatele.

 5. Provozovatel je oprávněn kdykoli provoz Aplikace ukončit

 6. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz Aplikace zejména z důvodu údržby systému, opravy systému, či technických zařízení zajišťujících její provoz.


XVII. ODPOVĚDNOST

 1. Provozovatel nečiní a neposkytuje žádná prohlášení, záruky či ujištění týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, funkčnosti, vhodnosti či dostupnosti svých služeb ani Služeb Poskytovatele. Provozovatel negarantuje vhodnost, bezpečnost, dostupnost nebo kvalitu Služeb.

 2. Služby Aplikace poskytované Provozovatelem mohou být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.

XVIII OSOBNÍ ÚDAJE

Uživatel bere na vědomí, že zpracování osobních údajů se řídí pravidly uvedenými na adrese https://www.sejf.cz/gdpr.


XIX.

ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Provozovatel informuje Uživatele o změně těchto obchodních podmínek prostřednictvím Aplikace nejpozději 2 týdny přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti (návrh změny zpřístupní rovněž na internetové adrese webu https://www.sejf.cz). Poté, kdy nabude změna obchodních podmínek účinnosti, bude Uživatel v Aplikaci vyzván k akceptaci nových obchodních podmínek a v případě, že je Uživatel neakceptuje, nebude možné používat Aplikaci k objednání a úhradě Služeb.


XX.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO UŽIVATELE APLIKACE SEJF

Provozovatel provozoval na základě zvláštní smlouvy s některými Uživateli před Aplikací Sejf 2.0 Aplikaci pod názvem Sejf, která však již neumožňuje úhradu žádných Služeb. Provozovatel umožňuje v Aplikaci Sejf 2.0. uživatelům Aplikace Sejf přístup k jejich účtu elektronických peněz vedený pro Aplikaci Sejf s tím, že uživatel, který užíval Aplikace Sejf má možnost prostřednictvím Aplikace Sejf 2.0. zadat příkaz ke zpětné výměně elektronických peněz na svůj bankovní účet.


XXI.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pro účely komunikace Uživatele a Provozovatele jsou určeny následující kontakty:

  • GLOBDATA a.s., Staroměstské náměstí 608/10, 110 00 Praha 1

  • e-mail:info@globdata.cz

  • tel: +420 267 090 338

 2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vyplývající z těchto podmínek se řídí českým právním řádem.

 3. Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele a v souladu s těmito Obchodními podmínkami reklamoval u Provozovatele služby Provozovatele nebo Služby Poskytovatele, nebo se domáhal u Provozovatele jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se s návrhem na Českou obchodní inspekci. Tento návrh je třeba vlastnoručně podepsat a zaslat na adresu Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Návrh lze rovněž podat osobně, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky podatele. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zejména příslušnými ustanoveními

  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, která jsou zveřejněna na internetových stránkáchwww.adr.coi.cz. Účelem mimosoudního řešení sporu je nalezení vzájemné dohody stran o předmětu sporu. V rámci mimosoudního řešení sporu tedy nemůže být vydáno právně závazné rozhodnutí proti vůli jedné ze stran.

 4. Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele v souladu s těmito Obchodními podmínkami reklamoval u Provozovatele platební službu poskytnutou Provozovatelem, chybnou platební operaci, neprovedenou platební operaci anebo se domáhal u Provozovatele jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na finančního arbitra určeného k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich Uživateli podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Kanceláře finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Případné stížnosti ohledně Platební služby lze rovněž adresovat orgánu dohledu nad činností Provozovatele, který vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,www.cnb.cz.

 5. Provozovatel je oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti z těchto podmínek, jakož i z Licence nebo užití Aplikace zcela nebo zčásti třetí osobě.

 6. Tyto obchodní podmínky lze získat v elektronické podobě na internetové stránce www.sejf.cz.

 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2023.